Download 3D Model

MONTREUX 3D MODEL

 • Dung lượng: 47MB (rar)
 • Định dạng: 3D Max. Version: 2016
 • Renderer: V-ray
 • Plugin: không
 • Texture: có
 • Vật liệu: không
 • Geometry: Polygon
 • UVMapping: có
 • Unwrapped UVs: không

Download3D Models - Montreux

ATLANTA TWO TONE

 • Dung lượng: 13MB (rar)
 • Định dạng: 3D Max. Version: 2016
 • Renderer: V-ray
 • Plugin: không
 • Texture: có
 • Vật liệu: không
 • Geometry: Polygon
 • UVMapping: có
 • Unwrapped UVs: không

Download3D Models - Atlanta Two Tone

MONACO 3D MODEL

 • Dung lượng: 27MB (rar)
 • Định dạng: 3D Max. Version: 2016
 • Renderer: V-ray
 • Plugin: không
 • Texture: có
 • Vật liệu: không
 • Geometry: Polygon
 • UVMapping: có
 • Unwrapped UVs: không

Download3D Models - Monaco

OSAKA 3D MODEL

 • Dung lượng: 7MB (rar)
 • Định dạng: 3D Max. Version: 2016
 • Renderer: V-ray
 • Plugin: không
 • Texture: có
 • Vật liệu: không
 • Geometry: Polygon
 • UVMapping: có
 • Unwrapped UVs: không

Download3D Models - Osaka

RIGA 3D MODEL

 • Dung lượng: 10MB (rar)
 • Định dạng: 3D Max. Version: 2016
 • Renderer: V-ray
 • Plugin: không
 • Texture: có
 • Vật liệu: không
 • Geometry: Polygon
 • UVMapping: có
 • Unwrapped UVs: không

Download3D Models - Riga

TUSCAN 3D MODEL

 • Dung lượng: 7MB (rar)
 • Định dạng: 3D Max. Version: 2016
 • Renderer: V-ray
 • Plugin: không
 • Texture: có
 • Vật liệu: không
 • Geometry: Polygon
 • UVMapping: có
 • Unwrapped UVs: không

Download3D Models - Tuscan

DURHAM 3D MODEL

 • Dung lượng: 33MB (rar)
 • Định dạng: 3D Max. Version: 2016
 • Renderer: V-ray
 • Plugin: không
 • Texture: có
 • Vật liệu: không
 • Geometry: Polygon
 • UVMapping: có
 • Unwrapped UVs: không

Download3D Models - Durham

BRUNEL 3D MODEL

 • Dung lượng: MB (rar)
 • Định dạng: 3D Max. Version: 2016
 • Renderer: V-ray
 • Plugin: không
 • Texture: có
 • Vật liệu: không
 • Geometry: Polygon
 • UVMapping: có
 • Unwrapped UVs: không

Download3D Models - Brunel

SCANDIC 3D MODEL

 • Dung lượng: 6MB (rar)
 • Định dạng: 3D Max. Version: 2016
 • Renderer: V-ray
 • Plugin: không
 • Texture: có
 • Vật liệu: không
 • Geometry: Polygon
 • UVMapping: có
 • Unwrapped UVs: không

Download3D Models - Scandic

ORBIT 3D MODEL

 • Dung lượng: 9MB (rar)
 • Định dạng: 3D Max. Version: 2016
 • Renderer: V-ray
 • Plugin: không
 • Texture: có
 • Vật liệu: không
 • Geometry: Polygon
 • UVMapping: có
 • Unwrapped UVs: không

Download3D Models - Orbit

CHANTILLY 3D MODEL

 • Dung lượng: 114MB (rar)
 • Định dạng: 3D Max. Version: 2016
 • Renderer: V-ray
 • Plugin: không
 • Texture: có
 • Vật liệu: không
 • Geometry: Polygon
 • UVMapping: có
 • Unwrapped UVs: không

Download3D Models - Chantilly